2. F

Jens Alfred Nielsen er født 19. nov. 1897 i det lille hus på Hornumkær Mark. Hans forældre Maren og Niels Marius, flytte 2. juli 1897 efter deres bryllup ind hos Marius’s mor, som var enke og ejede det lille hus ved Hornumkær Mølle. Her fungerede Marius som træskomand. I året 1900 flyttede familien til Ørum, ind hos Marens far, som var høker og enkemand. Snart efter overtog Marius købmandshandelen og var Ørums Kjøbmand til 1948.
Jens Alfred fik så skolegang i Ørum Skole og blev konfirmeret 14. april 1012 i Ørum Kirke. Herefter kom han ud at tjene hos bønder på egnen, først i Ullerup senere ad flere gange påHornumkær Mølle og på Ny Ørumgård hos proprietær Anton Olesen. På Ny Ørumgård var han i alt i mindst 2½ år.
Herefter drog Jens til Fyn og var på en gård i Åsum og fortsatte fynstilværelsen på Ollerup Højskole. 8/4 1918 blev Jens Indkaldt til til militærtjeneste ved 2. Artilleri Afdeling, 2. Batteri i København. Jens kom på korporal skole, men kom aldrig til at fungere som korporal, blev hjemsendt fra sikringsstyrken, da verdenskrigen var slut. Efter hjemsendelsen tog Jens plads som forkarl hos proprietær Peter Nielsen, Enhøj, ved Skibby i Hornsherred. Peter Nielsen havde flere gårde. Jens var på Enhøj hos Peter Nielsen fra 1920 til 1927, afbrudt af et 9 måneders kursus på Dalum Landbrugsskole. Jens var gårdens maskinmand og kørte ud og tærskede i efterårsmånederne med stort tærskeværk trukket af damplokomobil.
På en af gårdene dukkede så Karen op som husjomfru, Karen og Jens blev kærester, og takket være Karens far blev der mulighed fort at blive selvstændige. De købte så Lisegård på 20 ha i nabolandsbyen, Skuldelev. Her drev de et alsidigt landbryg med mange køer, svin og høns plus specialafgrøder i markerne.
Jens blev i 1933 sognefoged med de mange opgaver, der fulgte med erhvervet: pantefoged, lægdsmand og giftefoged. Jens kom i bestyrelserne for andelsmejeriet og andelsslagteriet i Frederikssund og blev medlem af skolekommissionen.
Det blev til 3 børn på Lisegård. Alt fungerede fint. Men i december 1940 fik Jens konstateret kræft og blev indlagt på Finseninstituttet til strålebehandling og døde der i marts 1941.
 

Skuldelev: Dødsfald  (han døde 11-03-1941)
Sognefoged, Gaardejer Jens Nielsen, Lisegaard, Skuldelev, er død Natten til Onsdag, et Par og fyrretyve Aar gammel.
Det var et Vemodens Budskab, der lagde sig over Sindene, da det blev kendt af hans Bysbørn, for trods Sygdommen, Sognefogden havde lidt af siden Juletid, havde man dog haabet paa atter at se denne stoute, vellidte Mand tilbage i de vante Funktioner som den dygtige Landmand og som den bestemte, men alligevel forstaaende Sognefoged.
J.N var Jyde, fra Vejleegnen, og hvor passede egentlig paa ham den kendte Sang: "Jyden han er stærk og sej….". Altid i Arbejde, tagende Forholdene som de var, og som de kom, altid friskt Initiativ og Soliditet. Derfor fik han ogsa ud af sin Bedrift, det han gjorde. Han var ogsaa benyttet til det offentliges Tjeneste, og var saaledes bl. a. Medlem af Bestyrelsen for Frederikssund Andelssvineslagteri, og han var næppe i det offentlige Liv blevet en ledig Mand, om han havde faaet Lov at være iblandt os.
Med Sorg sænker Sognets Beboere Flaget og tænker med Deltagelse paa J.N.s efterladte Hustut og tre ukonfirmerede Børn.

 Skuldelev: Sognefoged, Gdr. Jens Nielsen begravedes i Gaar fra Skuldelev Kirke i Overværelse af et Følge saa stort, at det knap kunne rummes i Kirken. Fra nær og fjern var Venner og Bekendte kommet sammen for at følge denne Mand til det sidste Hvilested. Gran og Påskeliljer kransede Bænkene i Kirken, og foran Kisten laa et Væld af Kranse og Dekorationer, bl. a. fra Sognefogederne i 8. Politikreds og fra Frederikssund Andelssvineslagteri. Ved Kisten paraderede Skuldelev Selsø Husmandsforenings Fane. Efter Salmen "Befal du dine Veje" talte Pastor B. Kielberg smukt og personligt i jævne Ord om Jens Nielsens Skikkelse og Færd. Sognefogeder fra Kredsen bar Kisten til Graven, hvor, efter Jordpåkastelsen, en Svoger til afdøde takkede for Deltagelsen og indbød Følget til Kaffe paa Skuldelev Kro.

Retur til forsiden      Til anetavlen 
                                        Sidst opdateret 25. movember2014   Webmaster  Holgerbuschn@gmail.com