Sagaen om gården Karmsten i Udlejre og om de mange enker.

 På stenen ses inskriptionen:

 KARMSTEN
 Slægt skal følge slægters gang

  Navne og årstal for ejere:
  CH  1795 Christen ?
  JS    1810 Jens Svendsen
  JP    1832 Jens Pedersen
  HP   1853 Hans Pedersen
  PP    1858 Peder Pedersen
  COJ 1886 Carl Oluf Jørgensen
  PJ     1927 Peter Jørgensen

(Sidste ejer, Hans Oluf Jørgensen er ikke indføjet)

En af vores aner er Jens Svendsen på Karmsten i Udlejre. Han er vores tipoldefar. (mor, morfar,
 morfars mor og morfars mors far)

I kirkebøger og folketællingslister kan vi finde lidt om den tids liv og specielt om JS's  liv.
Jens Svendsen blev døbt 10 maj 1784, født på Svendstedgård i Store Rørbæk, nu den store gård
på bakken i det sydlige St. Rørbæk. Gården kaldes nu Bakkegård.

Svendstedgård ejedes af Jens Svendsens far, Svend Larsen, som blev stamfar til slægten, der sad på de fleste af de "fede" gårde
i Snostrup Sogn.
Om Svend Larsen fortæller kirkebogen for Snostrup: Lars Smeds søn Svend i St. Rørbæk blev 1751 confirmeret (17 år gammel).
Svend Larsen havde 11 børn. Første ægteskab var med Ane Christoffersdatter, født 1735, gift med Svend Larsen i 1758.
Ane hun dør tidligt. Men skulle have nået 6 børn før 1765. Svend Larsen indgik derefter ægteskab med Johanne Jørgensdatter,
f. 1744. Johanne døde 2. sept. 1809.Med Johanne havde Svend Larsen mindst 5 børn,
som det ses fra folketællingen i 1787, ældste datter født 1765.

FT-1787 Frederiksborg Amt, Ølstykke Herred, Snostrup Sogn, Store Rørbeck Bye,
Svend Larsen, 53 år, gift 2. gang, Husbonde, Sognefoged og Gaardbeboere
Johanne Jørgensdatter, 43 år ,gift 1. gang, Madmoder
Anne Catrine Svendsdatter, 22 år, Børn af sidste Ægteskab (formodentlig forkert)
Birte Svendsdatte
r, 12 år, Børn af sidste Ægteskab (senere Gyldendal i Ll. Rørbæk)
Lars Svendsen
, 9 år, Børn af sidste Ægteskab (senere Frogård i Ll. Rørbæk). døbt 5. juli 1778
Jørgen Svendsen
, 6 år, Børn af sidste Ægteskab (senere Svendstedgård i St. Rørbæk) døbt 16. sept. 1781.
Jens Svendsen
, 4 år, Børn af sidste Ægteskab (senere Karmsten i Udlejre) døbt 10. maj 1784

FT 1801:
Ølstykke Herred, Snostrup, Store Rørbek,
Svend Larsen
, 67 år, gift, Hosbonde, Bonde Gaardbeboere og Sognefoged
Johanne Jørgensdatter, 57 år,gift, hans Kone
Jørgen Svendsen, 20 år, ugift, Børn af sidste Ægteskab
Jens Svendsen
,18 år, ugift, Børn af sidste Ægteskab

Jens Svendsen, yngste søn, f. 16. Maj 1784, bliver så i 1810 gift med enken Karen Sørensdatter, som ejede
den gode Karmstensgård i Udlejre. Karen Sørensdatter, hvis slægt vi ikke kender til, blev var født 1783 og døde
21. marts 1823. Med hende fik Jens Svendsen 6 børn, født mellem 1811 og 1823.
De 5 af dem blev voksne og havde afkom.

Men hvad nu, Jens Svendsen havde 6 børn, en solid gård og ingen kone? Det ældste barn var 12 år
og yngste kun 2 måneder.
Han bliver så allerede 13. juni 1823 gift med sin søsterdatter Karen Michelsdatter, født 2. august 1797,
datter af hans ældste søster, Birthe Svendsdatter. Se Karen Micheldatters aftægt under: MFMM.

Nu går det stærkt!

14. februar 1824 får Karen Michelsdatter sit første barn, kaldet Kristen Jensen, han dør 3 uger gammel.
18. november 1825 kommer næste barn, kaldet Kristen Jensen, han dør 9 uger gammel
1826 kommer endnu et barn, kaldet Kristen Jensen, han dør 25. november 1826
 3. december 1827 endnu et barn, Karen Jensdatter, som overlever lige til 2. februar 1908 (vores oldemor)
25. april 1829 fødes endnu et barn, Birte Jensdatter, som dør 3 dage gammel
(Gisning: her var der jo tale om tæt indavl, måske årsag til de mange døde børn?
Se nederst på denne side, betingelser)

Men allerede 5 juli 1829 dør Jens Svendsen, så nu er Karmsten igen ejet af en rig enke med kun et barn.
Enken, Karen Michelsdatter, bliver så 30 okt. 1832 gift med tømrer Jens Pedersen, som blev stænderdeputeret
og senere landstingsmand. Jens Pedersen var
født i Ølstykke 28/2 1802 og dør som ejer af Karmsteen 31/5 1858.
Det var Jens Pedersen, der byggede Karmstens store flotte stuehus i 1856.

Datteren Karen Jensdatter (1827) bliver så gift med Hans Pedersen, født 26/12 1825 i Skenkelsø, han dør
imidlertid allerede 4/10 1857. Hans Pedersen blev ikke ejer af Karmsten, men var kun bestyrer.
Karen Jensdatter og Hans Pedersen fik en søn, Jens Peder Hansen, født 8. dec. 1854.
Denne Jens Peder Hansen blev stamfader til slægtsgrenen i Haarløse og Frederiksværk.
Gården bestyredes af datteren Karen Jensdatter og svigersønnen indtil han døde allerede 4/10 1857.
Endnu ikke fyldt 32 år.

Hvad så nu? Nu er der igen en enke (eller rettere to enker) på Karmsten. Det er uholdbart. Så allerede 27. juli 1858
bliver Karen Jensdatter gift igen, denne gang med sin afdøde mands lillebror, Peder Pedersen, født 10 nov. 1834.
Peder Pedersen overtager storebrors stilling som bestyrer af Karmsten.
Men 8. oktober 1860 bliver Peder Pedersen ejer af Karmsten på nedennævnte vilkår:

 

Karmsten foto før 1870.
På billedet ses  yderst til højre.
Peder Pedersen

De to andre mænd er ukendte

De tre drenge er:
Jens Peder Hansen, f. 1854
Hans Peder Pedersen. f. 1859
Christen Peder Pedersen, f. 1861

Panteobligation.
Underskrevne Peder Pedersen, Gaardeier i Udleire tilstaar med denne min Panteforskrivning at være skyldig til min
Svigermoder, Gaardejer Jens Pedersens Enke Karen Mikkelsdatter i Udleire den summa 6000 RD, skriver sex tusinde
Rigsdaler Rigsmønt, hvilken Capital jeg forpligter mig til skadeløs at udbetale efter ½ Aars Opsigelse fra en af Siderne til
en 11`Juni eller 11`December Termin, hvorfor jeg forbinder mig til af Capitalen at svare 4 Procent i Rente, der betales med
Halvdelen i hver af de nævnte Terminer.

Til vitterlighed for skadesløs Betaling af bemeldte Capital med Renter og alle i Tilfælde af Søgsmaal medgaaende
Omkostninger pantsætter jeg hermed med Prioritet næstefter et aarligt Undertag til Creditia, følgende mig efter Skjøde
af Dags dato der tinglæses samtidig hermed tilhøiende Eiendomme, nemlig:

1: Arvefæstergaarden Karmsten i Udleire By, Ølstykke Sogn, med Bygninger og tilligende Jorder,
Matr. No 2 af Hartkorn 9 Td. 2 Skp. 2 Fdk. 1 Alb osv osv

Men enken Karen Michelsdatter forstår at sikre sig! 6000 RD var en stor sum penge,
og hun sikrer sig yderligere ved en omfattende aftægtsydelse.

Skjøde og Undertagesforpligtelse.
Underskrevne Karen Mikkelsdatter af Udleire, Enke efter Gaardejer Jens Pedersen med Lavværge
(Lavværgen er hendes broder Rasmus Mikkelsen, St. Rørbæk) bortskjøder hermed og overdrager for mig
og mine øvrige Arvinger til min Svigersøn Peder Pedersen, der er gift med mit eneste barn, Hans Pedersens Enke,
Karen Jensdatter, følgende mig efter Adkomst, der tinglæses samtidig hermed tilhørende Eiendomme nemlig:
Arvefæstergården Karmsteen i Udleire By, Ølstykke Sogn, Frederiksborg Birk med Bygninger og tilligende Jorder,
Matr. No 2 af hartkorn 9 Td. 2 Skp. 2. Fdk. 1 Alb., Gammelskat 68 Rdl. 11½ Skp. osv osv

Aftægtskontraktens § 5 og § 6 citeres her:

§ 5. Jeg forbeholder mig min Levetid fri Brug og Benyttelse som Aftægtsbolig, af de 2de Stuer samt Kjøkken
med Gang der ere indrettede nærmest ved Storstuen i Stuehusets nordre Side, hvilken Bolig Gaardens Eier er
pligtig til aarlig at vedligeholde; og skulle jeg ønske den største af bemeldte Stuer forandret, da er Gaardens Eier
forpligtet til på sin Beskostning at foretage sådan Forandring på den Maade, som jeg ønsker og bestemmer den.
§ 6
. Til mit Underhold forpligter Kjøberen og fremtidige Eiere årlig at svare mig et Undertag i Penge af 300 Rdl,
skriver tre Hundrede Rigsdaler Rigsmønt, der erlægges på min Bopæl med Halvdelen i hver 11. Juni og Halvdelen
i hver 11. December Termin.  – Endvidere forpligtes Kjøberen og Efterkommerne til frit at levere mig daglig
6 Potter nymalket Mælk og inden hver Aaers 20de Aug. frit at præstere mig 30, skriver tredive forsvarlige Læs
gode Tørv af bedste Bonitet a 14 Lps., læsset, frit skårne, røgtede, hjemkørte og i god tør Tilstand sætte i Huus
i den nordre Ende af Gaardens østre Længde – Desuden forbeholder jeg mig fri befordring med et anstændigt
Kjøretøi når og hvorhen jeg forlanger det, samt Ret til efter gangbar Priis at afkjøbe Gaardens Eier de
Fornødenheder, som jeg ønsker, forsåvidt Eieren er i Besiddelse deraf. – Derfor er Gaardens Eier pligtig til at
yde mig fri Cuur og Pleie i Sygdomstilfælde, samt at afgive Befordring efter Læge og Medicin, og endelig er han
pligtig til frit at lønne og koste en anstændig Pige, der alene benyttes til min Opvartning. – Endelig
forbeholder jeg mig for min Livstid fri Adgang overalt i Gaarden og i Haven samt til min udelukkende Benyttelse
en Haveplads i søndre Side af Haven ved den østre Længde på ½ Skjæppe Land. – Skulle jeg få i Sinde at
fraflytte Undertagsboligen, står denne tilligemed Havestykket ligefuldt til min Raadighed, saa at jeg igjen kan
indflytte og tage samme i Brug, naar jeg finder forgodt. – I Tilfælde af at jeg, som anført skulle tage Bolig andet
Steds, bortfalder Eierens forpligtelse til at levere mig Tørv og Mælk in Natura, men samme erstattes mig da i
Penge med en Betaling af 60 Rdl. aarlig for Tørven, der betales i hvert Aaer 1ste August og med 24 Sk. daglig
for Mælken, der betales med halvdelen i hvert Aaers 11. Juni og Halvdelen i hver 11. December Termin.

Karen Michelsdatter døde 10 feb 1864, så det blev kun godt 3 år, Peder Pedersen
måtte bære den "tunge" aftægtsbyrde.

Allerede 3. november 1880 døde Peder Pedersen, og så var Karmsten igen "enkesæde". Men den 21-årige søn
Hans Peter overtog styret for sin mor, Karen Jensdatter, i nogle få år, indtil han februar 1884 blev gift med en pige
af rørbækslægten og købte gård i Lynge (stamfar til Simonsenslægten i Uggeløse). Herefter overtog Christen Peder
(vores morfar) styret.
I Christen Peder Pedersens dagbøger er der udførlige beskrivelser af hverdagen på Karmsten. Han køber og sælger,
disponerer og spekulerer i obligationer. Han betragter sig givetvis som den, der skal over tage den gode, solide gård.

Familieopstilling i 1907 på Karmsten.
Billedet er taget på Karmstensgård, 3. december 1907
 i anledning af oldemors fødselsdag.
Karen Jensdatter eller Pedersen er født på Karmsten,
den 03 dec. 1827. Hun døde 2. februar 1908
på Karmsten. CPP skriver 3/12 1907:
Det er moders fødselsdag, 80 år.
Vi var der inde alle sammen.

Øverste række: Peter Jørgensen, Hans Hansen
Anden række: Chr Peder Pedersen, Hans Peder Pedersen, Lynge, Oluf Jørgensen, Jens Peter Hansen, ? Haarløse, med Togo på armen.
Tredje række: Marie Pedersen, Lynge, Ingeborg (mormor), Ingeborg Pedersen, Lynge, Marie Jørgensen (Bebe), Stine Hansen, Varmedal (sikkert fru J P Hansen, Haarløse), Karen Hansen, Karen Jensen, Bækkegård, Karen Pedersen (Simonsen), Uggeløse.
I centrum: Karen Pedersen (Jensdatter), Karmsten (”vores” oldemor, som blev 80)
Række med Svanholmbørn: Hans P, Elisabeth P, Asta P, Karen (mor), Viggo P.
Nederste række: Knud P, Margrethe Jørgensen, Gerda Jørgensen, Villum P.
Oldemors 4 børn er:
Jens Peter Hansen, Haarløse (1854-1921), gift med Stine. 2 børn, Hans Peter og Niels Peter
Hans Peder Pedersen, Lynge (1859-1925), gift med Ingeborg, 2 børn, Karen og Marie
Christen Peder Pedersen, Svanholm, (1861-1938), gift med Ingeborg, 9 børn (+ 2 døde som børn)
Marie Pedersen (Jørgensen), Karmsteen, (1867-1945), gift med Oluf, 4 børn, Peter, Karen, Margrethe og Gerda.


Men!! Lillesøster Marie, 19 år, bliver gravid! Christen Peder skriver i dagbogen 22. oktober 1886: "
Marie blev tilskrevet gården
til 50000 kr. og undertag…. Overtagelsen sker straks. Jeg er altså sat ud af spillet fra i dag og indtil videre". Marie bliver så
12. november 1886 gift med Carl Oluf Jørgensen fra Skenkelsø (som også hører til slægten), Marie og Oluf overtager
herlighederne og får 31. maj 1887 sønnen Peter. CPP skriver 31. maj 1887: "Oluf Jørgensen fik en søn, kronprinsen,
stamherren, arvingen til hele herligheden".

Christen Peder Pedersen måtte så ud og finde en anden gård. På en auktion køber han så den langt ringere gård,
Svanholm (sikkert med støtte af svigerfaderen, den rige Lars Villumsen i Ll. Rørbæk – også slægtning).

Allerede 1913 døde Carl Oluf Jørgensen, Karmsten blev igen i en kort periode "enkesæde", nu ejet af Marie,
indtil sønnen, Peter Jørgensen, overtog den efter en periode med bestyrere. Peter blev i nov. 1921 gift med
Oline (også slægtning), som i stort omfang blev "konen med bukserne på". Peter havde lejlighedsvis sygeperioder med indlæggelse på sanatorier. Han døde i 1948.

Gården blev igen en kortere periode "enkesæde" med Oline som ejer. Oline havde Henry Christensen som
bestyrer – Henry blev gift med datteren på gården, Bodil.

Olines ældste søn, Hans Oluf Jørgensen, overtog derefter gården, men afhændede den i 1964 til
jordspekulanter og blev vognmand.
Hermed slutter fortællingen om Jens Svendsen og efterfølgerne på Karmsten.


Betingelser for indgåelse af ægteskab, forloverne garanterede, at de ikke var for nært beslægtede
(et tilfældigt klip fra Snodstrup Kirkebog) 

 28. marts 1779 Dom Palmarum (Palmesøndag)

  Blev Huusmand Svend Mogensen og Enkemand tillige,
  trolovet til pigen Karen Mortensdaatter, tjenende for
  gaardmand Lars Olsen i Store Rørbeck, fremvisende
  forsikring om skiftets slutning efter hans afdøde hustrue
  Boldild Andersdaatter fra Byeskriver Tiim i Frederiksborg.
  Som forlovere, at ingen af ovenmeldte personer ere
  hinanden for nær beslægtede eller ved ægteskabsløfte
  bunden til nogen anden, som kan gøre hinder i deres
  ægteskabs fuldbyrdelse,
  underskriver Snostrup d: 22 Martz 1779

   Peder Madsen       Lars Olsen i Store Rørbeck

 

Til sidens top

Retur til forsiden      Til anetavlen 
                                        Sidst opdateret 25. movember2014   Webmaster  Holgerbuschn@gmail.com