Morfar Christen Peder Pedersen og mormor Ingeborg          Sidens top           
Jeg husker kun morfar som en stor, kraftig, gammel vranten mand, der sad i gyngestolen i dagligstuen på Svanholm. Han døde 20. april 1938, da jeg var 6½ år gammel. Han skrev daglige notater i en lommebog i årene fra 1884 til 1934, mest om vind og vejr og om hændelser i bedriften. Bemærkninger om familien, venner og naboer er meget kortfattede og kræver, at man læser mellem linjerne for at finde sammenhængen.

Christen Peder Pedersen er født 28/4 1861 og er altså i 1884 22 – 23 år, da han begynder dagbøgerne. Han er på det tidspunkt hjemme på Karmsten, som han altid har været – bortset fra soldatertid ved livgarden. Hans fader Peder Pedersen overtog gården "Karmsten" i oktober 1860 efter svigermoderen, Karen Mikkelsdatter. Peder Pedersen betalte den store gode gård med 6000 rigsdaler plus en meget omfattende aftægtskontrakt til svigermoderen (se under MFMM). Peder Pedersen var blevet gift med Karen Jensdatter (født 1827) allerede i 1858, han var så tilsyneladende "på prøve" som gårdmand et par år, inden han overtog gården. Peder Pedersens ældre bror, Hans Pedersen (født 1825), var først gift med Karen Jensdatter, men han døde allerede 1857, og så måtte lillebror Peder Pedersen overtage enken.. Hans Pedersen blev aldrig ejer af Karmsten, men fungerede nok mest som bestyrer for svigermoderen.

Lillebror, Peder Pedersen, (født 1834) overtog så broderens stilling som svigersøn til Karmsten. Peder Pedersen var utvivlsom en dygtig landmand, og han blev også sognerådsformand. PP døde 3. nov. 1880, kun 46 år gammel.

Enken, Karen Jensdatter, var så ejer af gården. Hun har 3 sønner, som på skift overtager og styrer bedriften. Jens Peder, halvbroder til de andre, bliver gift og køber gård i Haarløse, den næste, Hans Peder, bliver også gift og køber gård i Lynge januar 1884. Herefter er det så Christen Peder, der overtager styret og regner utvivlsomt med, at han skal blive gårdejer på Karmsten.

Om Christen Peder Pedersens skolegang foreligger der ikke noget konkret, men en historie går ud på, at han gik i skole i Slangerup. Vi kan så gisne om, at det har været på en højskole i Slangerup eller Hjørlunde. I Hjørlunde ligger en gård ved navn Højskolegården, måske var det den skole, han frekventerede? Historien fortæller, at Christen red til skolen og tog lillesøster Marie (6 yngre) med på hesten; det lyder lidt mærkeligt, der har næppe på det tidspunkt været andre skoler end i Ølstykke. Historien kan dog ikke verificeres.

Det er dog uomtvisteligt, at CPP var skoleinteresseret. Han var på en eller anden måde medstifter af højskolen i Hjørlunde og var med ved indvielsen af skolen. Han knyttede sig tæt til en af lærerne, Jens Peter Sundbo, som senere blev redaktør og socialdemokratisk MF. Vi ser, at J P Sundbo besøgte CPP i arresten i Frederikssund, hvor CPP sad 2 måneder for majestætsfornærmelse. Sundbo og CPP var medstiftere og bestyrelsesmedlemmer i ”Fremskridtsforeningen for Frederiksborg Amt”, som stiftedes i 1885.

CPP var venstremand, og ved et møde i Frederikssund kom han til at udtale sig kraftigt mod Estrup og Kongen, som dengang var Christian den Niende.
9. april 1886 skriver CPP: Jeg blev i dag dømt ved Overretten til 2 måneders simpelt fængsel for maiestætsfornærmelse.
24. april 1886: Politibetjenten fra Slangerup og Peder Andersen, Ølstykke var her med min dom. 27:maj 1886: Jeg begyndte i dag afsoning af 2 måneders simpel fængsel i Frederikssund Arresthus for Maiestætsfornærmelsen.

Der var mulighed for besøg i arresten, CPP beretter om de mange besøgende, der kom på torsdage og søndage.
Eks. 3. Juni 1886: Jens Skenkelsø Holm, Leker, Niels Dannebrog, N Andersen, Lars Peder Pedersen, Niels Peders, Oppesundby.
8. juni: Jeg har været her i 6 uger. Her var følgende: Jensen, Herringløse, Svend, Udlejre, Jens Morten, Rørbæk, fyrbøder P Hansen, N Larsen, Viksø, Niels Hansen, Pedersen, Dnbg., J P Hansen, Udlejre, Leeker, Old.!, J P Sundbo, Hjørlunde. 11 i det hele for i dag.
17. juni: I dag har jeg siddet i 3 uger. Jeg havde besøg af: P Pedersen, Jørgen Christensen, Jørgen Hansen, Hans Peder, Lars Andersen, Peder Larsen, Søren Larsen, Peder Madsen, Huldberg, Lindkvist, Niels Dannebrog, alle på en gang. 11 mennesker.
19. juli: Her har til dato været niogfirsindstyve, 89 personer, og besøgt mig og nogle af dem flere gange. Jeg var inde og drikke kaffe og spille kort med frk. og fruen. (Arrestforvarerens datter og kone!)
Og endelig: 27. juli: I dag slår timen, da jeg bliver sat på fri fod efter at have siddet i hullet i 2 måneder.

Christen Peder Pedersen har også en lillesøster, Marie, på gården. Marie bliver uheldigvis gravid, og det er katastrofalt for Christen Peder. Han skriver i dagbogen: 22. oktober 1886: "Marie blev tilskrevet gården til 50000 kr. og underhold. Overtagelsen sker straks. Jeg er altså sat ud af spillet fra i dag og indtil videre". Gården Karmsten i Udlejre, er en af Udlejres største og bedste gårde med ca. 10 tdr. hartkorn. Gården overdrages så til Marie, og 12. december 1886 bliver Marie gift med Oluf Jørgensen fra Søborggård i Skenkelsø og får første barn, Peter 31/5 1887.

Oluf Jørgensens fader, Jørgen Christensen, Skenkelsø er gift med en faster til CPP og Marie. Oluf og Marie er således fætter og kusine.

Christen Peder bliver så gift med Ingeborg, Lars Villumsens 19 årige datter, fra Lille Rørbæk. CCP ser sig om i omegnen efter gårde til salg og køber på den fjerde tvangsauktion over Mogens Peders udflyttergården "Svanholm" med 8 tdr. hartkorn. Prisen var 37500 kr. og CPP fik god hjælp fra Svigerfaderen, Lars Villumsen.
I 1890 ser vi fra folketællingerne, at man på gården har mange tjenefolk, i alt 6 karle og piger. Det første barn, Peder, er født, senere kommer der flere til - børneflokken blev på i alt 11, hvoraf de to ældste, bl. a. Peder, dør som børn.
Det nævnes, at Christen Peder er tællingskommissionær og sognerådsmedlem.

Christen Peder er meget aktiv i 1890-årene. Han er tilsyneladende sognerådsformand frem til omkring 1895, han er aktiv i hesteavlsforeningen og meget andet. Han skriver meget i dagbøgerne om økonomiske transaktioner. Han udlåner penge og indkasserer renter og afdrag. Han tager tit til København for bankforretninger. Han handler meget, sælger og køber heste og lejlighedsvis kreaturer.

Omkring 1894 køber han sammen med andre bønder gården Langebro i Ølstykke. De 4 driver så gården, Firmaet kaldet, i et par år i fællesskab, hvorefter de udstykker den i en række husmandssteder. Restparcellen, 27-29 tdr. land, sælges december 1896 for 16000 kr. Husmandsstederne ligger den dag i dag i en række på østsiden al landevejen til Ølstykke Stationsby.

Gården drives med mange køer og svin. Mælken levredes til andelsmejeriet, Langager, som havde svigerfaderen som formand.  Svigerfaderen, Lars Villumsen, trak sig dog som formand, inden den senere katastrofe indtraf.

Svinene blev kørt til andelssvineslagteriet i Frederikssund eller de blev hjemmeslagtede og solgt.

I 1895 købtes en mejemaskine, det som man senere kaldte en aflægger. Så mejede Christen Peder selv og karle og piger bandt op. Mejemaskinen blev også brugt til at slå græs til hø.

På gården var der naturligvis et stort personale, som hyppigt blev udskiftet. Manglede man karle eller piger, tog Christen Peder til København og fandt, hvad han skulle bruge på fæstekontoret. Det var hyppigt svenskere. Ofte måtte CP betale togbilletten for den fæstede til Ølstykke, og jævnligt hændte det, at de fæstede glemte at komme. Så måtte CP af sted til fæstekontoret igen.

 

FT-1890: Frederiksborg Amt, Ølstykke Herred og Sogn, Udlejre, En gård (gården er Svanholm)

Navn:                                            Alder:           Stilling i husstanden  Fødested:
Christen Peder Pedersen               28      Gift     Husfader Gårdejer     Ølstykke sogn
Ingeborg Larsine Pedersen           22      Gift      Husmoder                  Snostrup sogn
Peder Pedersen                             1        Ugift   Barn                           Ølstykke sogn
Oluf Jensen                                   21      Ugift   Tjenestekarl               Jørlunde sogn
Lauritz Ole Larsen                        16      Ugift   Tjenestekarl               Ølstykke sogn
Christen Vander Christensen        49      Ugift    Røgter                        Hillerslev sogn, Thisted amt
Niels Peder Nielsen                       12      Ugift   Tjenestedreng            Hvedstrup sogn, Kbh amt
Anna Ester Kristine Danielsen      19      Ugift    Tjenestepige               Sverige
Maren Kirstine Larsen                  15      Ugift   Tjenestepige               Snostrup sogn

I 1896 sker katastrofen. Svigerfar, Lars Villumsen i Lille Rørbæk, som er en stor mand i lokalsamfundet, sognefoged, formand for mejeriet og sparekassen, anklages for voldtægt og bedragerier. Han skyder sig selv efter første retsmøde. Christen Peder fører sagen for familien og alle anklager kendes falske og anmelderne straffes. Men det tog hårdt på familien, og CPP frasagde sig næsten alle offentlige hverv.

Folketællingen 1906 fortæller:

Nu er Christen Peder 45 år og Ingeborg 39.
Der er 7 hjemmeværende børn i alderen 15 til 3 år, men på tællingsdagen 1. februar 1906 er der nu kun 2 tjenestekarle og ingen pige. Desuden er der Vilhelm Villumsen. Ingeborgs 21 årige lillebror.

Han tog fat på at udvikle gården, han ombyggede staldene 1902 og 1906. Staldbyggeriet var meget moderne og avanceret, man støbte murene i beton. Det var billigt og solidt, sten og grus kunne jo hentes på markerne. Loftet var murede hvælvinger på jernbjælker. At det var en meget dårlig konstruktion, kunne man ikke vide dengang. Christen købte moderne landbrugsmaskiner, selvbinder, radsåmaskine kunstbødningsspredere med videre videre. Han købte cykel i 1902 og skriver "kunne strax køre", og han kørte lange ture til Roskilde, Ringsted og København! Det var jo meget nemmere end at tage toget.

Christen Peder fik telefonledninger trukket ud til gården i 1906 og følte, at verden var ny, nu hvor man kunne snakke med alle på den måde. Op mod krigsudbruddet i 1914 var der så 9 børn i alderen 7-23 år, og efterhånden blev CPP selvforsynende med arbejdskraft. Dog måtte de to ældste sønner, Viggo og Villum, i "trøjen" i lange perioder i sikringsstyrken. Det var vist gode tider for landbruget under krigen 1914-18, der tjentes gode penge.

I alle årene fra tiden på Karmsten 1884 og frem til 1915 havde CPP lokomobil og damptærskeværk, så han tærskede for en stor del af egnens bønder. Det var ikke umiddelbart en lukrativ forretning, der var store omkostninger forbundet med at holde lokomobil og tærskeværk kørende. Til tider var der vanskeligheder med at inddrive pengene. Så i 1915 sluttede det, og han solgte lokomobilet til en fabrikant i Frederikssund. I stedet blev der bygget motorhus og anskaffet en stationær glødehovedmotor til at trække tærskeværket. Dampmaskinen gav til tider problemer, 3. og 4. januar 1894 skriver CPP: Vi hentede dampmaskinen i Værebro. Laurits og Jens Castello drak dem så fulde, så de ikke kunne kjøre hjem. Dagen derpå: Laurits gik til doktor med en arm, som han kom til skade med i går, da han var fuld, og nær var bleven kørt over.

De gode penge, som sikkert blev tjent under krigen 1014-18, gav anledning til beslutningen om at bygge nyt stuehus. Arbejdet blev grundigt forberedt, tømmer blev indkøbt og hentet i skoven. Egnens bedste håndværkere blev engageret. Mursten af bedste kvalitet blev i god tid indkøbt. Sten til soklen og havemur blev hentet i markgærdet. Stenhuggeren tilpassede stenene præcist. I april blev dele af de gamle stuehus revnet ned og udgravningerne til kælderen blev lavet. Sommeren igennem blev der så arbejdet med byggeriet, sønnerne fungerede som håndværkerhjælpere.

Der blev indmuret et dokument til at fortælle fremtiden om arbejdet.

I året 1923 lod Christen Peder Pedersen og hustru Ingeborg Pedersen dette hus opføre, efter at de havde boet på gården siden 1887.
Bygmesteren var murermester Nicolaj Philipsen, Stenløse. Han udførte også murerarbejdet.
Grunden er støbt og sokkelstene er tilhugget af stenhugger Oluf Hansen, Stenløse.
Tømrerarbejdet og snedkerarbejdet er udført af tømrermester Johannes Hansen, Ølstykke Station.
Malerarbejdet er udført af malermester J. P. Hansen, Viksø.
Kampestenene er opgravede på gårdens mark.
Tømmeret er hentet fra Kongebakken i Lystrup Skov.
Murstenene er fra Bloustrød Teglværk. Tagstenene er fra Humlebæk Tegnværk.
Kørsel, håndlanger og øvrigt arbejde er udført af bygherrens sønner, Viggo, Villum, Hans og Knud Pedersen.
På egnen findes ingen helt røde stuehuse. Det har kostet ca. 25000 kroner at opføre.
Gården er på 80 td. land og drives som almindeligt gårdbrug, hovedsagelig med produktion og salg af mælk til København. Den årlig produktion er fra 105000 – 110000 kilo årlig. Besætningen er på 27 køer, 20 ungkreaturer, 10 svin og 7 heste.
Almindelig mening er, at det er en dårlig tid, vi lever i under og efter krigen. Og at levefoden under krigen er sat så højt op, så vi nu lever over evne.
Under krigen tjente folk for meget, og nu er vi inde i en nedgangstid. Spekulation, falitter, bankkrak, strejker, uroligheder og utilfredshed har vi haft meget af. Men vi øjner en lysere tid, fordi det gode nok skal sejre til sidst.

Alle vi der lever,
så hastigt og så kort,
og, åh, som en gang
skal dø og bæres bort.
Hvi tier ej vor drømmen,
vor beden, vor forbanden,
hvi tier vi ej stille
og er gode mod hinanden.

Hvis om tusinde år,
endnu plovfuren går,
der, hvor vi har lagt vore dage.
Mon da nogen vel ved,
om vor virken besked,
og stedet man grov vore grave?

Det var et kæmpeprojekt, men søndag 25. november var man så langt fremme, at ”vi flyttede ind i det nye stuehus og skal sove der i nat”.

Den kalkulerede pris for hele herligheden holdt ikke helt, beløbet blev 28236.76 kr. Men så omfattede det også kakkelovne, nye møbler, gulvtæpper og gardiner.

Der skulle naturligvis indlægges elektricitet i det nye hus. I Svestrup holdtes møder om at lave en fælles elektricitetsforsyning, men Christen Peder valgte at lave eget elektricitetsværk. Der blev så indkøbt et brugt værk, som blev drevet af en benzinmotor. Elektriciteten blev lagret på et stort batteri. Endnu i 1932 var elektricitetsværket i drift, det gav mange problemer, men var samtidig god og spændende beskæftigelse for CPP. Karen (vores mor) bemærker i et brev til Jens (vores far), at det er godt, at hendes far har bryderier med elektricitetsværket. Hun tilføjer så, at så går tiden da med det, ellers er han ikke til at holde ud!

Juni 1924 købte Christen Peder en stor flot bil, en Overland, for 3500 kr. Hans er chauffør, Petra sidder ved siden, Christen P og døtrene på bagsædet. Det var vist lidt avanceret. På billedet ses også, at det nye stuehus er blevet bygget. Petra var svigerdatteren og blev eneste svigerdatter.
Billedet udeladt

April 1926 skriver Christen Peder, at Karen, ældste datter, havde ”karlen Jens fra Skibby” med hjemme. Det blev så til bryllup i juli 1927 og køb af gård i Skuldelev.

Det blev igen til bryllup i august 1928. Hans blev gift med Petra Gormsen ovre fra Fyn og gården Møllebakken i Ledøje blev købt. Petra var ”tjenestepige” på Karmsten, men af god familie.

Christen Peder var garder hele livet. Han var medlem af Garderforeningens bestyrelse og deltog i et utal af foreningens møder, fester, baller og arrangementer. Der var rejser til Kullen, man var på Dybbøl i 1920, der var turisttur til Lyø, der var fællesarrangementer med andre garderforeninger. Mange fester blev afholdt på Hotel Isefjorden i Frederiksskund, hvor Ingeborg og Christen altid var med.

I 1920’erne var Svanholm selvforsynende med arbejdskraft. De 4 sønner passede bedriften, de forlod kun Svanholm, når de aftjente værnepligten eller var på landbrugsskole. Køernes pasning blev organiseret ved, at sønnerne på skift en måned ad gangen var fodermestre. De malkede så sammen med søstrene.
Der skulle derfor ikke udbetales arbejdsløn, og der kom solid velstand til huse. Ved årets udgang blev der dog sat et beløb ind på sønnernes konto i Den Sjællandske Bondestands Sparekasse. Døtrene fik ikke tilsvarende beløb, de tjente jo selv penge, når de var ud at tjene.

Ingeborg     til sidens top
Tiden fra 1925 til 1937 var præget af Ingeborgs sygdomme. Hun var ofte indlagt på Sct. Elisabeths Hospital på Amager, Hans Bogbinders Alle. Hvad hun fejlede vides ikke. Hun konsulterede en overlæge Taysen, som henviste hende til Sct. Elisabeths. Der var derfor altid 3 af døtrene hjemme for at forestå husholdningen. Men i de raske perioder førte hun et aktivt liv, deltog i de mange familiefester, var teatergænger og altid med ved Garderforeningens fester. Mange steder i dagbøgerne nævnes det også, at ”jeg og Ingeborg var i kirke”. De var det ofte, når Christen havde fået nyt tøj eller købt en ny hest! Ingeborg døde 27. maj 1937 og blev således kun 69 år.

Nedennævnte guldbryllupsomtale og  nekrologer er fra Frederiksborg Amts Avis

Chr. Peder Pedersen, født 28/04 1861, gift 24/05 1887, død 20/04 1938

Ingeborg Larsine Pedersen, født 05/11 1867, gift 24/05 1887, død 22/05 1937

 

Gdr. Chr. Pedersen og Hustru.

Mandag den 24. Maj kan et agtet og over hele Amtet kendt Ægtepar, Gdr. Christian Pedersen og Hustru, Svanholm, Udlejre, fejre deres Guldbryllup.

Denne Festdag, som det gamle Par og alle deres Venner havde set hen til med Forventning og Glæde, vil udadtil blive en stille Dag, idet Guldbruden ligger meget syg, men alligevel vil Venner fra nær og fjern mindes Dagen med Vennesind overfor de to gamle i Udlejre.

Guldbrudgommen hører i mere end en Henseende til de gamle Kæmpers Æt, han er ikke alene granvoksen, Gardist, men han har ogsaa gennem sin Livsgerning vist, at han hører til dem, der rager op over Mængden. Han er født paa Karmstensgaard og flyttede som ung ind paa Svanholm, som han har ejet og drevet i over 50 år.

Han har altid været stærkt interesseret i Samfundsforhold. Tidlig var han politisk vaagen, og han sluttede sig til Venstre. Han var i 80-erne med i forreste Linie, hans høje ranke Skikkelse saas altid ved Venstres Møder i Nordsjælland, og nu og da lod han sin Harme over Magthavernes Fremfærd overfor Menigmand komme til Orde. For sin Uforfærdetheds Skyld maatte han - det var omtrent samtidig med, at Chresten Berg sad i Blegdamsarresten - en Tid „tage Ophold" i .Frederikssund Arrest. Det lutrede imidlertid kun hans Tro paa Rettens og Frihedens Sejr, saa han tog fat igen med større Varme. Sin politiske Interesse bevarede han op gennem Tiderne. Det var ham en stor Glæde, da han sammen med andre ledende Venstremænd i den gamle Frederikssundskreds fik Sigurd Berg til at stille sig i Kredsen, og han følte sig siden knyttet til Berg med stærke Baand.

Chr. Pedersens Arbejdskraft har været taget i Brug paa mange Omraader. Han har siddet en Aarrække i Ølstykke Sogneraad, været dets Formand i en Periode, mange Aar Medlem af Skolekommissionen og Ejendomsskyldvurderingsmand.

Han var ogsaa i forreste Linie, da det gjaldt Oprettelsen af Landbrugets økonomiske Sammenslutninger; han var Medstifter af Frederikssund Andels Svineslagteri og af Andelsmejeriet Langager, han gik fra Hjem til Hjem og tegnede Andelshavere, og han har siddet i begge disse Virksomheders Bestyrelser. Han har haft en god Støtte i sin Hustru, Ingeborg, der er født i Lille Rørbæk som Datter af Sognefoged Lars Willumsen. Mange Mennesker er gennem Aarene kommet i Hjemmet, mange har nydt Hjælp fra det. Men Alderens Følgesvend, Svageligheden, har nu ind hentet hende.

Guldbrudeparret har haft 11 Børn, hvoraf to er døde. En Datter er gift med Sognefoged Jens Nielsen, Skuldelev, en Søn er gift og bor i Ledøje, de øvrige Børn er ugifte og skiftes til at være hjemme. En af dem Knud Pedersen er jo kendt indenfor V.U.’

Selvom sygdom hindrer større festlighed, så vil dagen ikke komme til at gå stille hen. Hilsener og venlige Tanker vil finde Vej til det vennesæle og…(resten mangler i udklippet).

 

Død to Dage før sit Guldbryllup (altså 22. maj 1937)
Chr. Pedersen og Hustru, Svanholm, Udlejre, naaede ikke at fejre deres Guldbryllup. Natten til Lørdag døde Hustruen. Hun var, som nævnt i vor Omtale i Gaar af Guldbrudeparret, alvorlig syg. For nogle Dage siden ventede man Døden, men saa kom der en Bedring, og saavel det gamle Par som dets nærmeste havde det bedste Haab til, at hun skulde opleve den store Højtidsdag. Men det blev saa Døden.

Fru Ingeborg Pedersen var som sin Mand levende interesseret i alt, hvad der var oppe i Tiden, og hun prægede sit Hjem med sin kloge Tanke og venlige Væsen.

Megen Deltagelse vil i disse Dage strømme hendes efterlevende Mand og Børn i Møde.

 

29. April 1938

Dødsfald

2. Paaskedag er én i vide Kredse kendt gammel, stout Bonde mand, Gdr. Christen Peder Pedersen, Svanholm/ Udlejre, død, tæt ved 77 .Aar.gl. En tiltagende Forkalkning havde i Løbet af de sidstes Aar svækket den gamle Kæmpes Kraft, og en Hjerneblødning gjorde nu Ende paa det før saa virksomme Liv. Chr. P. Pedersen var af gammel nordsjællands Bondeæt, født paa Karmstensgaard 28. April 1861. Efter at tave af tjent sin Værnepligt ved Livgarden, blev han gift med en Datter af den kendte Rørbæksognefoged, Lars Willumsen. De flyttede derpaa ind i Svanholm i Udlejre, som Chr. Pedersen købte. Den var da ikke i den bedste Forfatning, Bygningerne var daarlige og Jorden forsømt. Han fik snart Skik paa Gaarden, Bygninger som Drift. Som han hjemme var driftig, var han interesseret i det offentlige, politisk, kommunalt og økonomisk. Han stod som sin Fader, Peder Pedersen, den Bergske Familie nær og levede stærkt med i det politiske Arbejde. Han var en Mand af fast Overbevisning og uforfærdet, og det hørte der dog noget til i 80-ernes Dage. Sine Ungdomsidealer blev han tro til det sidste. For Venstre har han gennem sit lange Livs Virke og gode Forbillede betydet meget paa sin Egn. I nogle Perioder var han Medlem af Ølstykke Sogneraad, ligesom han har været Medlem af en Række Bestyrelser, b. a. Mejeriets. Overalt udførte han et interesseret og dygtigt Arbejde. Til sin Død var han Ejendomsskyldvurderingsmand. Hustruen døde for 1 Aar siden.

Afdøde var en hjælpsom Mand. Sammen med afdøde Sognefoged J. P. Hansen, Udlejre, købte han i Slutningen af det 19. Aarhundrede en Gaard i Ølstykke og lod den udstykke til Smaabrug. De to gode Mænd vedblev ogsaa efter Udstykningen at interessere sig for „Nybyggerne" og var ikke bange for at yde en Haandsrækning nu og da.

En stor Børneflok voksede op paa Svanholm. 9 er levende. Chr. P. Pedersens Navn vil blive mindet i Ærbødighed.

Fortsættelse kan eventuelt følge

Retur til forsiden      Til anetavlen 
                                        Sidst opdateret 25. movember2014   Webmaster  Holgerbuschn@gmail.com