Baggrund for Karen Mikkelsdatters liv og levned beskrevet ved hendes aftægtscontract:

Undertagsforpligtelse for Karen Mikkelsdatter på gården Karmsteen i Udlejre.

Karen Mikkelsdatter er født 1797 i Snodstrup, døbt 2/8 1797. Karen Mikkelsdatter dør 10/2 1864 på Karmsteen. Hun bliver gift med Jens Svendsen, som er født i St.Rørbæk 1784, Jens Svendsen dør 5/7 1827 som ejer af Karmsteen. I ægteskabet kommer der 5 børn:
1) Kristen, 14/2 1824 – 9/3 1824. 2) Kristen, 16/9 1825 – 21/1 1826, 3) Kristen, 18/11 1926 – 25/11 1826. 4) Karen Jensdatter, 3/12 1827 – 3/2 1908 og 5) Birthe, 25/4 1829 – 28/4 1829. (Stemmer ikke med mandens død!).

Karen Mikkelsdatter bliver herefter gift med Jens Pedersen, født i Ølstykke 28/2 1802 og dør som ejer af Karmsteen 31/5 1858.
Jens Pedersen er Tømrer, Stænderdeputeret, Landstingsmand og gårdejer. I dette ægteskab er der ingen børn.

Omkring 1853 bliver Karen Jensdatter gift med Hans Pedersen, født 26/12 1825 i Skenkelsø, han dør 4/10 1857. Hans Pedersen er eller bliver bestyrer af gåden Karmsteen. I ægteskabet var der en søn, Jens Peder Hansen, født 8/12 1854. "Haarløse".

Efter Hans Pedersens død indgår Karen Jensdatter ægteskab med Hans Pedersens yngre broder Peder Pedersen, født 10/11 1834, død 3/11 1880. I dette Karen Jensdatters 2. ægteskab var der 3 børn, Hans Peder Pedersen, født  31/1 1859 "Lynge", Chresten Peder Pedersen, født 28/4 1861 "Svanholm", og Marie på "Karmsteen", født 11/3 1867.

Nærværende Skjøde omhandler netop Peder Pedersens overtagelse af Karmsteen efter svigermoderen, Karen Mikkelsdatter.

Gjenpart 1860. (Originalen forefindes også)

 Skjøde og Undertagesforpligtelse.

Underskrevne Karen Mikkelsdatter af Udleire, Enke efter Gaardejer Jens Pedersen med Lavværge (Lavværgen er hendes broder Rasmus Mikkelsen, St. Rørbæk) bortskjøder hermed og overdrager for mig og mine øvrige Arvinger til min Svigersøn Peder Pedersen, der er gift med mit eneste barn, Hans Pedersens Enke, Karen Jensdatter, følgende mig efter Adkomst, der tinglæses samtidig hermed tilhørende Eiendomme nemlig:
1)    Arvefæstergården Karmsteen i Udleire By, Ølstykke Sogn, Frederiksborg Birk med Bygninger og tilligende Jorder, Matr. No 2 af hartkorn 9 Td. 2 Skp. 2. Fdk. 1 Alb., Gammelskat 68 Rdl. 11½ Skp.
2.      Parcellerne Matr. 47, 48, 49 og 50 af den såkaldte Skenkelse Sø, Hjørlunde Sogn, Frederiksborg Birk af Hartkorn 1 Skp  2¾ Alb., 2 Skp. 1¾ Alb, 3 Skp. 2¾ Alb og 1 Skp 1 1¼ Alb, uden Gammelskatter.
3.      Min halve Arvefæstereiendomsret til den mig i Sameie med Gårdeier Anders Jørgensen i Ølstykke tilhørende såkaldte Ølstykke Storesø i Ølstykke Sogn, Frederiksborg Birk bestående af parcellerne Matr. No 63 a, g, n, p og q, tilsammen af Hartkorn 5 Skp 2 Fdk 2½ Alb, hvoraf dog med Købecontract er afhændet Matr. No 63 g, p og q, hvilke Købecomtracten Kjøberen forpligter sig til at fuldbyrde med Skjøder.

 Alt på  følgende Vilkaar:

- 1 -
Med Eiendommen følger Bygningernes mur- og nagelfaste Indretninger, Kakkelovne, Bryggerskjeddel, Eiendommens Avl og Afgrøde, Sæd og Fourage, Besætning, Avlsredskaber, Inventarier samt mit hele Ind- og Udbo; dog forbeholder jeg mig af mit Løsøre at udtage og benytte min Levetid hvilkesom helste de Effecter, jeg finder forgodt, imod at efter min død igjen tilfalder Kjøberen eller Gaardens daværende Eier.

- 2 -
Eiendommen er allerede af Kjøberen tagen i Brug og Besiddelse og ligger fra Dato i det hele for hans Regning og Risiko, imod Regner i Ildebrandstilfælde til Assurancesummen.

- 3 -
Samtlige Skatter, Tiender og Afgifter af det solgte til Stat eller Commune udreder Kjøberen for første Januar 1860 og fremdeles.
- 4 -
Alle med Handelens Berigtigelse og Fuldbyrdelse i vanlig Maade forbundne Omkostninger betales udelukkende af Kjøberen.
- 5 -
Jeg forbeholder mig min Levetid fri Brug og Benyttelse som Aftægtsbolig, af de 2de Stuer samt Kjøkken med Gang der ere indrettede nærmest ved Storstuen i Stuehusets nordre Side, hvilken Bolig Gaardens Eier er pligtig til aarlig at vedligeholde; og skulle jeg ønske den største af bemeldte Stuer forandret, da er Gaardens Eier forpligtet til på sin Beskostning at foretage sådan Forandring på den Maade, som jeg ønsker og bestemmer den.
- 6 -
Til mit Underhold forpligter Kjøberen og fremtidige Eiere årlig at svare mig et Undertag i Penge af 300 Rdl, skriver tre Hundrede Rigsdaler Rigsmønt, der erlægges på min Bopæl med Halvdelen i hver 11. Juni og Halvdelen i hver 11. December Termin.  – Endvidere forpligtes Kjøberen og Efterkommerne til frit at levere mig daglig 6 Potter nymalket Mælk og inden hver Aaers 20de Aug. frit at præstere mig 30, skriver tredive forsvarlige Læs gode Tørv af bedste Bonitet a 14 Lps. Læsset, frit skårne, røgtede, hjemkørte og i god tør Tilstand sætte i Huus i den nordre Ende af Gaardens østre Længde – Desuden forbeholder jeg mig fri befordring med et anstændigt Kjøretøi når og hvorhen jeg forlanger det, samt Ret til efter gangbar Priis at afkjøbe Gaardens Eier de Fornødenheder, som jeg ønsker, forsåvidt Eieren er i Besiddelse deraf. – Derfor er Gaardens Eier pligtig til at yde mig fri Cuur og Pleie i Sygdomstilfælde, samt at afgive Befordring efter Læge og Medicin, og endelig er han pligtig til frit at lønne og koste en anstændig Pige, der alene benyttes til min Opvartning. – Endelig forbeholder jeg mig for min Livstid fri Adgang overalt i Gaarden og i Haven samt til min udelukkende Benyttelse en Haveplads i søndre Side af Haven ved den østre Længde på ½ Skjæppe Land. – Skulle jeg få i Sinde at fraflytte Undertagsboligen, står denne tilligemed Havestykket ligefuldt til min Raadighed, saa at jeg igjen kan indflytte og tage samme i Brug, naar jeg finder forgodt. – I Tilfælde af at jeg, som anført skulle tage Bolig andet Steds, borfalder Eierens forpligtelse til at levere mig Tørv og Mælk in Natura, men samme erstattes mig da i Penge med en Betaling af 60 Rdl. aarlig for Tørven, der betales i hvert Aaer 1ste August og med 24 Sk. daglig for Mælken, der betales med halvdelen i hvert Aaers 11. Juni og Halvdelen i hver 11. December Termin.
- 7 -
Det foran under 5. og 6te Post betingede Undertag sikkres i den solgte samlede Eiendom med Avl og Afgrøde som en reel Hæftelse med 1ste Prioritets Panteret, og bliver dette Document med Hensyn hertil at medunderskrive af Kjøberen og forsåvidt tillige specielt at tinglæse som Pantebrev.

For det stemplede Papirs Skyld bemærkes, at de årlige Undertagspræstationer får følgende Værdi, nemlig:
Den kontante Pengesum udgør............................................................... 300 Rdl
Mælken har en Værdi af ......................................................................... 90 Rdl
Tørven ligeledes...................................................................................... 60 Rdl
en piges Kost og Løn.............................................................................. 80 Rdl
De øvrige Småpræstationer...................................................................... 10 Rdl
Tilsammen............................................................................................ 540 Rdl
hvilken Sum 5 Gange regnet udgjør....................................................... 2700 Rdl

- 8 -
Foruden det anførte Undertag er i Kjøbesum betinget 6000 Rdl, skriver sex Tusind Rigsdaler Rigsmønt, hvilken Kjøbesum er berigtiget med Behørig Forskrivnings Udstedelse.
 
- 9-
Til Peder Frederiksen er solgt et lille Jordstykke i et Hjørne af den under Karmsteens Jorder hørende saakaldte Udleire Lyng, hvilket Jordstykke er undtaget fra den ovenfor givne Pantsætning og forpligter Kjøberen til at fuldbyrde Handelsen om dette Jordstykke med Skjøde overensstemmende med den med Peder Frederiksen oprettede Kjøbecontract.

- 10 -
I Henhold til foranførte fraskriver jeg, Karen Mikkelsdatter med lavværge mig hermed min Eiendomsret til de ovenfor specificerede Eiendomme, hvorimod disse herefter skulle tilhøre min Svigersøn Peder Pedersen med samme Rettigheder og Herligheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed de har tilhørt mig og afdøde Mand og som de ældre Adkomstdocumenter.

For Kjæremaal indestaar jeg efter Loven.

 Udleire den 8 October 1860.

 Som Sælgerinde                                                               Som Kjøber
Karen Mikkelsdatter (med ført Pen)                                  Peder Pedersen

 Som Lavværge                                                              Til Vitterlighed
Rasmus Mikkelsen                                                           Ole Larsen
                                                                                       Hans Jensen

Af Arvefæstergaarden Karmsteen er Recognition til Amtsstuen indbetalt med 37 Rdl, er tredive og syv Rigsdaler.
Af øvrige Eiendomme er ingen Recognition at erlægge.
o.s.v. o.sv.

NB: 1 lispund = 1/20 skippund = 16 pund
 

Retur til forsiden      Til anetavlen 
                                        Sidst opdateret 25. movember2014   Webmaster  Holgerbuschn@gmail.com